RAKAMLARLA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

Batı toplumlarında primer immün yetmezlik görülme sıklığı 1/10 000 ile 1/100 000 arasında değişmektedir. Ancak Türkiye’de akraba evliliklerinin sık, doğurganlığın artmış olduğu göz önüne alındığında bu hastalık grubunun görülme sıklığının çok daha fazla olduğu bilinmektedir.  Ülkemizde ulusal bir veri giriş ağının ve kayıt sisteminin olmaması ve tüm ülke populasyonunu kapsayan bir araştırma yapılmaması nedeni ile hastalığın görülme sıklığı ile ilgili kesin bir rakam bulunmamaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda, örneğin Konya bölgesinde yapılan bir pilot araştırmada hastalığın en ağır tipi olan ağır kombine immün yetmezliklerin batı toplumlarına göre (Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 100 000 bin canlı doğumda bir) çok daha sık görüldüğü ve sıklığının 10.000 canlı doğumda bir olduğu gösterilmiştir. Bursa ve İzmir’de yapılan bir çalışmada ise primer immün yetmezliklerin görülme sıklığı yaklaşık 1/3300 olarak bulunmuştur. Halen Türkiye’de primer immün yetmezlik ile yaşamını sürdüren 24 000 olgu olduğu tahmin edilmektedir.